Recycling Ghosts | 2010

14 - 21 April 2010

  • recycling1
  • recycling2
  • recycling3
  • recycling4
  • recycling5
recyclingw1recyclingw2recyclingw5recyclingw4recyclingw3

un proiect de SATELLITE (Social Artistic Tendency group) – Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Cristina Totolici și Clara Casian

curator: Cătălin Gheorghe

Galeria apARTe și spațiul public | cu sprijinul Vector – studioul pentru practici artistice și dezbateri, Iași

14 – 21 aprilie 2010

Recycling ghosts este un proiect participativ care chestionează realitatea vizuală și simbolică a unor elemente arhitecturale, semne și obiecte, în măsura în care contextul socio-cultural actual reflectă percepția colectivă.
Termenul de ”ghost” (rom. fantomă) vizează existența temporară a entităților și identităților create în contextul producțiilor de masă ale marilor corporații.

Instalația din galerie prezintă o machetă ce urmărește un traseu, marcat asemenea unei hărți medievale de comori, produs al miniaturizării unor pseudo-monumente temporare ce vor fi amenajate ulterior în spațiul public, precum și o serie de obiecte a căror simbolistică este ignorată sau atenuată, încorporate într-o structură hibrid ce deierahizează spațiul expozițional.

Pseudo-monumentele reinterpretează vizual posibilitatea existenței unor soluții ce vizează teoriile despre epuizarea resurselor naturale ale Terrei, așa cum sunt percepute acestea individual în contextul ieșean, și ilustrează o reproducere ironică a “soluțiilor” propuse prin intermediul unui chestionar, denaturând sensul unei viziuni colective sau a unei conștiințe comune referitoare la probabilitatea preîntâmpinării degradării mediului natural.

-en-

a project by SATELLITE (Social Artistic Tendency group) – Delia Bulgaru, Andrei Timofte, Anca Ștefănică, Alex Tărnăuceanu, Cristina Totolici and Clara Casian

curator: Cătălin Gheorghe

with the support of Vector – studio for art practices and debates, Iași

apARTe Gallery and public spaces in Iași

14 – 21 April 2010

Recycling ghosts is a participative project questioning the visual and symbolical reality of certain architectural elements, signs and objects, to the extent where the current socio-cultural context reflects a collective perception.
The term “ghost” addresses the temporary existence of entities and identities created in the context of mass production by big corporations.

The installation exhibited in the gallery displays a scale reproduction of a travel path, illustrated similar to a medieval map of treasures, as a product of the miniaturising of temporary pseudo-monuments that would later be positioned in public space, as well as a series of objects whose symbolics is ignored or diminished, incorporated in a hybrid structure that de-hierarchizes the exhibition space.
The pseudo-monuments visually re-interpret the possibility of existing solutions that address theories concerning the ending of natural resources on planet Earth, as these are individually perceived in the context of Ia.i, and they illustrate an ironic reproduction of the “solutions” suggested with the means of a questionnaire, deviating the sense of a collective vision or that of a common consciousness regarding the probability of foreseeing the degradation of the environment.